Wniosek do ERASMUSA + ZAAKCEPTOWANY!! Ruszamy z realizacją projektu CO-DESIGN YOU PLACE :D

Kochani, jest MOC! Po wielu staraniach, potknięciach i nieprzespanych nocach udało nam się zdobyć potrzebną liczbę punktów, dzięki którym wspólnie ze Student & Innovation HouseLondon College of Communication będziemy realizować Co-design your place  w ramach Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży.

Projekt ten ma na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w inicjatywy realizowane na obszarach rewitalizowanych. W ramach Co-design your place 18 “MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW ZMIAN” podniesie kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania innowacji społecznych. Uczestnicy z Polski, Anglii i Danii w przeciągu 19 miesięcy będą tworzyć i rozwijać innowacyjne usługi wspierające proces rewitalizacji, aby na koniec wdrożyć trzy z nich: w Londynie, Kopenhadze i na terenie Śląska.

Jakie mamy cele?

PRZEDE WSZYSTKIM chodzi nam o ROZWÓJ KOMPETENCJI LIDERSKICH wśród młodych działaczy! Nasz program edukacyjny dedykowany 18 uczestnikom będzie składał się z 6 spotkań:
– 2 x 5 dni w Londynie,
– 2 x 5 dni w Siemianowicach Śląskich,
– 2 x 5 dni w Kopenhadze.

PO DRUGIE, chodzi nam o ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO!
W tym celu zaprojektujemy i wdrożymy trzy projekty wspierające rozwój obszarów rewitalizowanych, angażujących co najmniej 60 osób ze społeczności lokalnych: Londynu, Kopenhagi i Śląska

PO TRZECIE, zależy nam na POPULARYZACJI WYPRACOWANYCH PRZEZ NAS IDEI! Oznacza to:
– Podręcznik i platformę edukacyjną – już dzisiaj zapraszamy Was do dzielenia się pomysłami i wartościami, które mogą być dla Was pomocne w przypadku zainteresowania tematyką rewitalizacji
– Multidyscyplinarną i międzynarodową konferencję, która ponownie odbędzie się w Siemianowicach Śląskich – już teraz mamy nadzieję, na owocne spotkanie
– Zewnętrzne warsztaty edukacyjne prowadzone przez uczestników projektu, na które również serdecznie zapraszamy!

W sierpniu ruszamy z rekrutacją do projektu.

START – październik 2019!

Serdecznie zapraszamy również do współtworzenia Co-design your Place zarówno uczestników, jak i potencjalnych współorganizatorów naszych działań.

No to GO! 

Our Application to ERASMUS+ ACCEPTED !!
We are launching the CO-DESIGN YOU PLACE project 

Beloved, we feel empowered! After many efforts, fails and sleepless nights, we managed to get enough points, thanks to which, together with Student & Innovation House and London College of Communication, we will implement Co-design your place  in Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships in the youth sector.

This project aims to increase the involvement of young people in initiatives implemented in revitalized areas. As part of „Co-design your place” 18 „youth leaders of change” will develop competences in the field of design and implementation of social innovations. 18 Participants from Poland, England and Denmark within 19 months will create and develop innovative services supporting the regeneration processes, to finally implement three of them: in London, Copenhagen and Silesia.

What are our goals?

ABOVE ALL, we are referring to the development of LEADERS ‚COMPETENCE among young activists! Our educational program dedicated to 18 participants will consist of 6 meetings:
– 2 x 5 days in London,
– 2 x 5 days in Siemianowice Śląskie,
– 2 x 5 days in Copenhagen.

SECONDLY, we want to INCREASE SOCIAL ENGAGEMENT!
To this end, we will design and implement three projects supporting the development of revitalized areas, involving at least 60 people from local communities from London, Copenhagen and Silesia

THIRDLY, we care about POPULARIZATION OF IDEAS CREATED DURING THE WHOLE PROJECT! This means:
– Manual and educational platform – from today on, we invite you to share with us ideas and values ​​that may be helpful to you if you are interested in the subject of regeneration
– Multidisciplinary and international conference, which will be held again in Siemianowice Śląskie – now we hope for a fruitful meeting!
– External educational workshops led by project participants to which we would like to invite you as well!

In August we are starting recruitment for the project.

START – October 2019!

Moreover, we would love to invite you to co-create Co-design your place both as participants and potential co-organizers of our activities.

So, let’s get started and stay in touch!