Ogród Możliwości


Szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich.

W kwietniu ruszyliśmy z realizacją Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu „OGRÓD MOŻLIWOŚCI – szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich”, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Działanie zakłada objęcie programem aktywnej integracji grupy 45 osób w wieku od 18 lat. Na grupę docelową składają się: 
– osoby bezrobotne, 
– osoby z niepełnosprawnością, 
– osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również ich otoczenie 
– inne osoby kwalifikowalne w poddziałaniu 9.1.1. 
Dodatkowym warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkiwanie uczestników na obszarach objętych lokalnym programem rewitalizacji. 

Celem Programu jest wzrost zaangażowania mieszkańców oraz pobudzenie i wzmocnienie lokalnej aktywności, wzrost poczucia tożsamości oraz więzi lokalnej, a także zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności społecznych. 

Liderem projektu jest Inspiration Point S.A. będąca właścicielem Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich (Pałac Inspiracji), na terenie którego realizowane są działania projektowe.

Drugim etapem projektu będzie realizacja Programu Aktywności Społeczno-Zatrudnieniowej, obejmującego podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych u 20 uczestników projektu. W efekcie szkoleń zawodowych i staży zatrudnionych zostanie co najmniej 12 absolwentów programu.

Na chwilę obecną mamy zrekrutowaną grupę 10 osób, z którymi wspólnie pracujemy nad poczuciem wspólnotowości, budowaniem bezpiecznej relacji w grupie, a także nad przygotowaniem inicjatywy na rzecz siemianowickiej społeczności, której inicjatorami i wykonawcami będą sami uczestnicy projektu.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH uczestnictwem w projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem: 797 418 922.

Warto również dodać, że cały proces rekrutacji do projektu od początku wspierany jest przez miasto Siemianowice Dobre Bo Śląskie oraz instytucje działające na terenie miasta tj. Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którym bardzo dziękujemy za wsparcie i rozpowszechnianie informacji o projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *